Fiskevårdsplan

BESKRIVNING AV OMRÅDET
Området som berörs av planen ligger i övre delen av Ljungans dalgång och gränsar mot statens marker där Handölsdalens och Mittådalens samebyar är verksam. Nedre delen av FVO gränsar mot Storsjö FVO.
Området består av 5 sjöar, 5 större strömmande vattendrag, Ljungan, Skärkån, Öjönån, Skärvagsån samt Kesuån samt några tjärnar och ett antal bäckar.
Ljungdalens fiskevatten har varit förskonat från vattenkraft och även flottning i någon större omfattning varför dessa vatten är helt orörda.

FVO:s MÅLSÄTTNING 
I fiskevårdsplanen  för Ljungdalens FVO ingår målsättningen att vårda de fiskestammar som finns i dessa vatten, som är en resurs för byfolket och dess besökare.
Fiskevårdsplanen gäller fisken och dess naturliga miljö.
Inkomsterna från fiskekortsförsäljningen ska gå tillbaka till fisket i form av fiskevårdande investeringar och åtgärder.
Fiskevårdsområdet ska bevara ursprungliga fiskarter av röding och öring.
Föreningen köper ögonpunktad rom som sedan föds upp i egen fiskodling för att sedan sättas ut i områdets vatten. Denna process sker under  överinseende av Länsstyrelsen.

MÅLSÄTTNING ATT VÅRDA BIOTOPERNA, FISKSTAMMEN SAMT TILLGÅNGEN PÅ FISK
Biotoper ska vårdas så att det fungerar på ett naturligt sätt. 
Alla vatten ska hållas fria från andra fiskarter. Stödutsättning sker varje år.

ANVÄNDNINGEN AV FVO:s VATTEN
Allt fiske inom Ljungdalens FVO ska vara långsiktigt hållbart, av den anledningen finns generella fiskeregler samt lokalt anpassade fiskebestämmelser.
Fiskevatten inom Ljungdalens FVO upplåtes för sportfiske som betyder krokfiske fört från hand.
Regler, avgifter, uttag styrs av fiskevårdsområdets regler.
Rådgivning och kontroll  ordnas genom organiserad fisketillsyn med utbildad personal som godkänts av Länsstyrelsen.