Fisketillsyn

4 personer sköter fisketillsynen inom Ljungdalens fiskevårdsområde.

070-376 83 50    Rolf Johansson     rolf.johansson1946@gmail.com                                              070-600 58 59  John Regouw         regouw@live.se                                                                      070-315 20 10    Per-Arne Hovlin      ljungdalensfiskochvilt@gmail.com                                          073-910 39 55   Kjell Ekström           rsokjell@gmail.com

Ett misstänkt brott hanteras i flera steg:                                                                                                  a)  iaktagelse                                                                                                                                            b)  konfrontation                                                                                                                                       c)  eventuellt beslag                                                                                                                              d)  polisanmälan och fisketillsynsrapport                                                                                                 e)  polisens bedömning och eventuell förundersökning                                                                        f)  åklagarens åtal eller strafföreläggande                                                                                               

Fisketillsynspersonalens uppdrag är att  betrakta som ett offentligrättsligt uppdrag vilket ger förstärkt straffskydd enligt 17 kap. brottsbalken. Om fisketillsynspersonalen utsätts för våld eller hot under sin tjänstgöring döms därför gärningsmannen enligt en strängare straffskala. Gärningen kallas våld eller hot mot tjänsteman vilket kan ge ett fängelsestraff på fyra år.