AKTUELLT


22 11 08  Sportfiskarna 
Under hösten -22 lägger Sportfiskarna ner sin online sida Fiskekort.se för köp av fiskekort. Anledningen till nedläggningen är dyra utvecklingskostnader, enl. Sportfiskarna.
Ljungdalens FVOF fortsätter att sälja fiskekort online genom iFiske.se

22 07 15 Fiskecamp vid Stortjärn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tre stugor, båthus och servicehus på fastigheten Ljungdalen 11:35 lämnades in till Miljö- och Byggnadsnämnden i Bergs kommun/Härjedalens kommun.
Miljö- och byggnadsnämnden avslog ansökan den 22 05 12 med motiveringen:
Bygglov avslås med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL. Åtgärden bedöms ej uppfylla kraven enligt 2 kap 2,4 och 6 § samt kan medföra en påtaglig skada på riksintresset för naturvården.

22 05 10 Digitala fiskerättsägarbevis
På årsstämman 2022 beslutades att föreningen ska gå över till digitala fiskebevis omgående.
Befintliga bevis ska gälla t o m 2026, den som behöver ett fiskebevis får beviset utskrivet av Ljungdalsfjällens Turistbyrå kostnadsfritt fram t o m 2026.
Fiskerättsbeviset skrivs ut per kalenderår, fiskerättsägaren uppger fastighetsnummer och uppvisar legitimation som kontrolleras mot fiskerättsägarlistan.
Efter 2026 tar föreningen beslut om en adm. avgift ska tas ut för beviset.