LJUNGDALENS FISKEVÅRDSOMRÅDE // ANDELSTAL o FISKERÄTT

Fiskevårdsområdet i Ljungdalen bildades 1974, 34 fastigheter bildade 100 % av fisket.
Utifrån detta tillkom andelstalen efter storlek på fastigheterna, ex. att en fastighet fick 2,7 % i andelstal.

ANDELSTALET
Andelstalet (%) är det som styr en eventuell utdelning av överskottet i föreningen.
Om det årliga överskottet multiplicerat med fastighetens andelstal överstiger 600 kr
ska delägaren betala skatt.
Delägarens skattskyldighet bygger på resultatet i föreningens bokföring oavsett om fiskerättsägaren
fått någon utdelningen eller ej
Andelstalet är ingenting som styr hur mycket och vart fisket bedrivs inom FVO, alla fiskerättsägare har samma rätt till fisket oavsett om man äger 1 eller 50% av fiskerätten.

STADGAR
FVO styrs, dels av föreningens stadgar, dels av föreningens fiskeregler.

FISKERÄTT
Fiskerätt har alla som har fiskekort.
Ägare/ägarna till lagfarten av en fastighet som ingår i FVO, samt dennes hemmaboende familj har fiskerätt.
Har barnen flyttat hemifrån då har dom ingen fiskerätt längre.

FÖRENINGENS FISKEREGLER arbetas fram av styrelsen, som läggs fram på årsstämman.
Om årsstämman antar reglerna, då gäller dom alla, även den största fiskerättsägare.
Tillfälliga regler beroende på rådande omständigheter kan förekomma, ex fiskeförbud på grund av för lågt vattenstånd eller för varmt i vattnet.

FISKARE UTAN FISKEKORT ELLER ICKE FISKERÄTTSÄGARE
Den som ertappas för "Tjuvfiske" rapporteras till Polismyndigheten.
Vid tjuvfiske kan tillsynspersonal beslagta redskapen.

KONTROLLAVGIFT
Fiskare som har fiskekort men bryter mot föreningens regler faktureras en kontrollavgift av föreningen på plats.
Vid avvikelse mot föreningens fiskeregler kan inte redskapen tas i beslag,