FISKEVÅRDSPLAN FÖR LJUNGDALENS FISKEVÅRDSOMRÅDE


BESKRIVNING AV FISKEVÅRDSOMRÅDET                                                                                             

Området som berörs av planen ligger i övre delen av Ljungans dalgång och gränsar mot statens marker
där Handölsdalen och Mittådalens samebyar är verksam. Nedre delen av FVO gränsar mot Storsjö FVO.
        Området består av 6 sjöar (Lillsjön inräknad), 4 större strömmande vattendrag, Ljungan, Skärkån, Öjönån, Skärvagsån samt några mindre bäckar och tjärnar. Ljungdalens fiskevatten har varit förskonad från vattenkraft och även flottning i någon större omfattning varför dessa vatten är helt orörda.                                                  

FVO:S MÅLSÄTTNING FÖR BEVARANDE AV RÖDING- OCH ÖRINGSTAMMEN   

I fiskevårdsplanen för Ljungdalens fiskevårdsområde ingår målsättningen att vårda dom fiskstammar som finns i dessa vatten och är en resurs för byfolket och dess besökare.
Fiskevårdsplanen gäller fisken och dess naturliga miljö.
Intäkterna från fiskekortsförsäljningen ska gå tillbaka till fiskaren i form fiskevårdande investeringar 
och åtgärder.
Fiskevårdsområdet ska bevara ursprungliga fiskarter av röding och öring.                                          Föreningen köper in ögonpunkterad rom som sedan föds upp i egen fiskodling för att sedan sättas ut i områdets vatten. Denna process sker under överinseende av Länsstyrelsen.

FVO:s MÅLSÄTTNING ATT VÅRDA BIOTOPERNA, FISKSTAMMEN SAMT TILLGÅNGEN PÅ FISK Biotoper ska vårdas så att det fungerar på ett naturligt sätt.                                                                               Alla vatten ska hållas fria från andra fiskarter.                                                                                           Stödutsättning av röding och öring utföres varje år.

ANVÄNDNINGEN AV FISKEVÅRDSOMRÅDETS VATTEN 

Allt fiske inom Ljungdalens fiskevårdsområde ska vara långsiktigt hållbart, av den anledningen finns generella fiskeregler samt lokalt anpassade fiskebestämmelser
Fiskevatten inom Ljungdalens FVO upplåtes för sportfiske som betyder krokfiske med spö fört från hand.        Regler, avgifter och uttag styrs av fiskevårdsområdets regler.                                                                Informationen finns att hämta på hemsidan samt där fiskekorten säljes online.                                    Information finns även att tillgå på anslagstavlorna vid sjöar och en del strömmande vatten.                       Rådgivning och kontroll ordnas genom organiserad fisketillsyn med utbildad tillsynspersonal                             som genomgått utbildning och godkänts av Länsstyrelsen.