Ljungdalens FVO:s historia

Länsstyrelsen beslutade den 11 september 1972, med anledning av en ansökan, undertecknad av 34 fiskerättsägare inom Ljungdalens by, och med stöd av 17 § lagen om fiskevårdsområden (1960:30), förordnat länslantmätaren i specialenheten nr 1 i Jämtlands Län att i enligt med bestämmelserna i nämnda lag och kungörelsen den 30 september 1960 verkställa förrättning för prövning av frågan om bildande av fiskevårdsområde för Ljungdalens skifteslag och hemmanet Ljungdalen nr 15. 

Beslutet fastställdes 1974-02-14 om bildandet av fiskevårdsområde för Ljungdalens skifteslag (stora Ljungdalen) och hemmanet 15 (lilla Ljungdalen)